سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه شیراز، تهران  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
دانشگاه امام حسین (ع)  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
نیروی هوایى، تهران و شیراز  
عضو هیئت علمى 
 
 
اجرائى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
فقه ، ادبيات ،‌ عقائد 
تدریس 
دانشگاه شيراز ، نيروي هوايي ، لجستيكي نيروي زميني  
مدرس 
 
 
معارف اسلامي ، تاريخ سياسي